Av穩s legal

DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL WEB

En compliment del deure d'informaci籀 estipulat en l'article 10 de la Llei 34/2002 d' 11 de juliol dels Serveis de la Societat de la Informaci籀 i del Comer癟 Electr簷nic, Alumnes de 5癡 de l'escola Arnau Berenguer, amb NIE X00000000T, d'ara endavant Hotel d'insectes, en qualitat de titular del web hoteldinsectes.cat, amb adre癟a a de El Palau d'Anglesola, direcci籀 de correu electr簷nic jovetarrega@gmail.cat, procedeix a comunicar-los la informaci籀 que conforma i regula les condicions d'繳s d'aquesta pgina, les limitacions de responsabilitat i les obligacions que els usuaris de la web que 矇s publicat sota el domini hoteldinsectes.cat, assumeixen i es comprometen a respectar.

CONDICIONS D'S

La utilitzaci籀 de hoteldinsectes.cat atorga la condici籀 d'Usuari de hoteldinsectes.cat, sigui persona f穩sica o jur穩dica i obligat簷riament implica l'acceptaci籀 completa, plena i sense reserves de totes i cadascuna de les clusules i condicions generals incloses en l'Av穩s Legal. Si l'Usuari no estigu矇s conforme amb elles, s'abstindr d'utilitzar hoteldinsectes.cat. Aquest Av穩s Legal est subjecte a canvis i actualitzacions pel que la versi籀 publicada per Hotel d'insectes pot ser diferent en cada moment en qu癡 l'Usuari accedeixi al Portal. Per tant, l'Usuari ha de llegir l'Av穩s Legal en totes i cadascuna de les ocasions que accedeixi a hoteldinsectes.cat.

A trav矇s de hoteldinsectes.cat, Hotel d'insectes facilita a l'Usuari l'acc矇s i utilitzaci籀 de diversos Continguts publicats per mitj d'Internet per Hotel d'insectes o per tercers autoritzats.

L'Usuari est obligat i es compromet a utilitzar hoteldinsectes.cat i els continguts conforme a la legislaci籀 vigent, l'Av穩s Legal i qualsevol altre av穩s o instrucci籀 que es posin en coneixement, ja sigui per mitj d'aquest mateix Av穩s Legal o en qualsevol lloc dels Continguts que conformen hoteldinsectes.cat, com s籀n les normes de conviv癡ncia, la moral i els bons costums generalment acceptades. En aquests termes, l'Usuari s'obliga i compromet a NO emprar qualsevol dels Continguts amb fins i efectes il繚l穩cits, prohibits en l'Av穩s Legal o per la legislaci籀 vigent, contrari als drets i interessos de tercers o que de qualsevol manera puguin fer mal, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir el normal 繳s dels Continguts, els equips informtics o els documents, arxius i tota classe de continguts magatzemats en qualsevol equip informtic propi o contractats per Hotel d'insectes, d'un altre USUARI o de qualsevol usuari d'Internet (hardware i software).

L'Usuari s'obliga i compromet a no transmetre, difondre o posar a disposici籀 de tercers qualsevol mena de material que formi part de hoteldinsectes.cat, com informacions, textos, dades, continguts, missatges, grfiques, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, gravacions, software, logos, marques, icones, tecnologia, enlla癟os, disseny grfic i codis de fons, o qualsevol altre material al qual tingu矇s acc矇s en la seva condici籀 d'Usuari de hoteldinsectes.cat, sense que aquesta enumeraci籀 tingui carcter restringit. Aix穩 mateix, conforme a tot plegat, l'Usuari no podr:

  • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposici籀 o de qualsevol altra manera comunicar p繳blicament, transformar o modificar els Continguts, excepte que tingui autoritzaci籀 escrita i expl穩cita de Hotel d'insectes, que 矇s titular d'aquests drets, o b矇 que estigui legalment perm癡s.
  • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i altres dades identificatives de la reserva de drets de Hotel d'insectes o dels seus titulars, de les empremptes i/o identificadors digitals, marques d'aigua o qualsevol altre medi t癡cnic establerts pel seu reconeixement.

L'Usuari s'abstindr d'obtenir i d'intentar accedir als Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposici籀 per aquesta finalitat, o s'hagin indicat per aquest fi en les pgines web on es trobin els Continguts, o en general, els que s'emprin habitualment a Internet per aquest efecte sempre que no provoquin cap risc de dany o inutilitzaci籀 de la web hoteldinsectes.cat, i/o dels Continguts.

PROPIETAT INTEL繚LECTUAL

Totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen a hoteldinsectes.cat s籀n propietat de Hotel d'insectes o si no pot ser, dels seus respectius propietaris, sense que pugui entendres en cap cas que l繳s o acc矇s al Portal i/o als Continguts doni a lUsuari cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i/o signes distintius i sense que es puguin entendre cedits a l'Usuari, com tampoc cap dret dexplotaci籀 que existeixin o puguin existir sobre aquests Continguts. De la mateixa manera els Continguts s籀n propietat intel繚lectual de Hotel d'insectes, o de tercers en el seu cas, per tant, els drets de Propietat Intel繚lectual s籀n de titularitat de Hotel d'insectes o de tercers a qui sels hagi autoritzat el seu 繳s, a qui correspon lexercici exclusiu dels drets dexplotaci籀 dels mateixos en qualsevol manera, i en especial, els drets de reproducci籀, distribuci籀, comunicaci籀 p繳blica i transformaci籀. L繳s no autoritzat de la informaci籀 continguda en aquesta Web, aix穩 com la lesi籀 dels drets de la Propietat Intel繚lectual o Industrial de Hotel d'insectes o de tercers inclosos en hoteldinsectes.cat que hagin cedit continguts donar lloc a les responsabilitats legalment establertes.

DISPONIBILITAT DE HOTELDINSECTES.CAT

Hotel d'insectes no garanteix la inexist癡ncia d'interrupcions o errades en lacc矇s a hoteldinsectes.cat, als seus continguts, ni que aquests es trobin actualitzats, encara que desenvolupar esfor癟os, per intentar evitar-los, arranjar-los o actualitzar-los. Per tant,, Hotel d'insectes no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol classe produ簿ts en l'Usuari provocats per errades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixen la suspensi籀, cancel繚laci籀 o interrupci籀 del servei del portal durant la prestaci籀 del mateix o amb carcter previ.

Hotel d'insectes exclou, excepte les contemplades en la legislaci籀 vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que esdevinguin de la falta de disponibilitat, continu簿tat o qualitat del funcionament de hoteldinsectes.cat i dels Continguts, a lincompliment de lexpectativa dutilitat que l'USUARI hagu矇s pogut atribuir a hoteldinsectes.cat i als Continguts.

La funci籀 dels Hiperenlla癟os que apareguin en aquesta Web 矇s exclusivament la dinformar a l'Usuari sobre lexist癡ncia daltres Web que tenen informaci籀 sobre la mat癡ria. Aquests Hiperenlla癟os no constitueixen suggeriment ni recomanaci籀.

Hotel d'insectes no es fa responsable dels continguts de les pgines enlla癟ades, del funcionament o 繳s dels Hiperenlla癟os ni del resultat dels mateixos, ni garanteix labs癡ncia de virus o altres elements en els mateixos que puguin provocar alteracions en el sistema informtic (hardware i software), els documents o els fitxers de l'Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l'Usuari per aquest motiu.

L'acc矇s a hoteldinsectes.cat no implica l'obligaci籀 per part de Hotel d'insectes de controlar l'abs癡ncia de virus, cucs informtics o qualsevol altre element informtic danyat. Correspon a l'Usuari, en tot cas, la disponibilitat deines adequades per la detecci籀 i desinfecci籀 de programes informtics danyats, pel que Hotel d'insectes no es fa responsable de les possibles errades de seguretat que es produeixin durant la prestaci籀 del servei de hoteldinsectes.cat, ni dels possibles danys que puguin donar-se al sistema informtic de l'Usuari o de tercers (hardware i software), els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseq羹癡ncia de la pres癡ncia de virus en lordinador de l'Usuari emprat per la connexi籀 als serveis i continguts de la Web, d'un mal funcionament del navegador o de l'繳s de versions no actualitzades d'aquest.

La prestaci籀 del servei de hoteldinsectes.cat i dels Continguts t矇, en principi, una durada indefinida. Tanmateix, Hotel d'insectes, qi/o de qualsevol dels Continguts en qualsevol moment. Quan sigui possible, Hotel d'insectes advertir pr癡viament l'acabament o suspensi籀 de hoteldinsectes.cat.

QUALITAT DE HOTELDINSECTES.CAT

Donat lentorn dinmic i canviant de la informaci籀 i dels serveis que se subministren a trav矇s de hoteldinsectes.cat, Hotel d'insectes posa 癡mfasi, per簷 no garanteix la completa veracitat, exactitud, fiabilitat, utilitat i/o actualitat dels Continguts. La informaci籀 de les pgines daquest Portal nom矇s t矇 carcter informatiu, consultiu, divulgatiu i publicitari. En cap cas, ofereixen o tenen carcter de comprom穩s vinculant o contractual.

LIMITACI DE RESPONSABILITAT

Hotel d'insectes exclou de tota responsabilitat per les decisions que l'Usuari pugui prendre basant-se en aquesta informaci籀, aix穩 com per les possibles errades tipogrfiques que puguin tenir els documents i grfics de hoteldinsectes.cat. La informaci籀 est sotmesa a possibles canvis peri簷dics sense previ av穩s del seu contingut per ampliaci籀, millora, correcci籀 o actualitzaci籀 dels Continguts.

NOTIFICACIONS

Totes les notificacions i comunicacions per part de Hotel d'insectes a l'Usuari efectuades per qualsevol mitj es consideraran eficaces a tots els efectes.

LEGISLACI APLICABLE

El present Av穩s Legal es regeix per la normativa espanyola vigent.